Brint: Fremtidens brændstof til tung transport?

 

Der er i disse tider stigende entusiasme omkring elbiler og deres anvendelse i personbilsektoren, men når det kommer til tung transport, er entusiasmen for elektriske alternativer måske ikke helt så iøjnefaldende. Det er der af flere årsager til, men nogle af de væsentligste er tankningstiden og den begrænsede rækkevidde. I diskussionen om grønne transportalternativer fremstår brint derfor, som et oplagt valg, når det gælder brændstof til tung transport.

I vores naboland, Sverige, er de længere fremme på dette område end vi er i Danmark. Sverige har positioneret sig stærkt inden for brintteknologi, ikke kun igennem nationale projekter, men også gennem samarbejde med internationale partnere og private virksomheder.

Netop samarbejdet med private virksomheder har ført til et offentligt samarbejde med Strandmøllen i Sverige. Strandmøllen AB har nemlig samarbejdet med Ljungby Kommun, Ljungby Energi og PS Energi omkring opførelsen af en brintfabrik i Ljungby. Samarbejdet indbefatter bl.a. udlejning af jord fra Ljungby Kommun, elforsyning fra Ljungby Energi og opførelsen af en brinttankstation fra PS Energi.  

Strandmøllen i Sverige er derfor godt gearet til at kunne levere brint til det svenske marked allerede fra 2024. 

 

Energitæthed og lang rækkevidde 

Brint har en imponerende energitæthed, hvilket betyder, at det muliggøre lagring af store mængder energi i et relativt lille volumen. Det betyder, at brint indeholder mere energi per masse end de fleste andre brændstoffer. Faktisk er brints energitæthed næsten tre gange højere end konventionelle brændstoffer som benzin. Dette gør det til et attraktivt brændstof, især for transportmidler, hvor vægt er en kritisk faktor.

Rækkevidden af brint som energikilde afhænger i høj grad af anvendelsen samt lagrings- og distributionssystemet. I transportsektoren, især i brintbrændselscellekøretøjer, kan rækkevidden konkurrere med og endda overstige den for traditionelle benzin- eller dieselkøretøjer.

En af de største udfordringer for brints rækkevidde og udbredelse er infrastrukturen for brintproduktion, lagring og distribution. Effektive og omkostningseffektive metoder til at producere, lagre og distribuere brint er derfor afgørende for udvidelsen af brintteknologier i transportsektoren.

I takt med at forskning og udvikling fortsætter, og med stigende fokus på miljøvenlige energiløsninger, forventes brintens rolle i fremtidens energimiks kun at vokse, understøttet af forbedringer i energitæthed, lagringsteknologier og infrastrukturudvikling.

 

Reduceret totalvægt og nul emissioner

Ved at bruge brint som brændstof til tung transport er en højere lastvægt mulig end ved brug af batterier, da brinttanken har en markant lavere vægt end et batteri med samme energikapacitet. Det betyder, at et brintdrevet køretøj vejer mindre end et elektrisk køretøj, hvilket forbedrer energieffektiviteten. Derudover hjælper det med at maksimere belastningskapaciteten og reducere brændstofforbruget.

En anden fordel ved brug af brint til tunge køretøjer er, at der ikke er nogen emissioner ud over vanddamp, hvilket gør det til en særligt miljøvenlig løsning i bestræbelserne på at reducere luftforurening og bekæmpe klimaændringer.


Hurtige tankningstider 

Tankning af brint tager kun få minutter, hvilket er en stor fordel sammenlignet med f.eks. opladning af en elbil, hvor tankning tager betydeligt længere tid. Dette er især vigtigt i tilfælde, hvor køretøjet benyttes kommercielt, hvor korte tankningstider reducerer omkostningerne.

Brintteknologien kan løse nogle af de udfordringer batteridrevne transportmidler har, og det er en væsentlig årsag til, at det for lastbiler, busser, skibe, fly og andre transportmidler er yderst interessant.

 

Brint vinder frem i Sverige

Brint til tung transport er i stigende grad blevet et fokusområde for lande og industrier, der forsøger at reducere deres klimaaftryk og overgå til mere bæredygtige energikilder. Sverige er et af de førende lande inden for udvikling og implementering af brintteknologi i tung transport, herunder fly og lastbiler. Landets engagement med at reducere emissioner og fremme miljøvenlige teknologier har skabt et gunstigt miljø inden for innovation og udvikling af brintbaserede løsninger.

Investeringer i brintinfrastruktur er afgørende for at understøtte den voksende brug af brint i tung transport. Sverige har taget skridt til at opbygge denne infrastruktur, eksempelvis gennem godkendelsen af brinttankstationer, ligesom der gives tilskud til diverse brintprojekter rundt omkring i landet. Initiativer der understøttes i EU's infrastrukturlov, der fremmer udviklingen af brintinfrastruktur på tværs af medlemslandene.

I forhold til produktion af brint i Norden spiller Strandmøllen en central rolle. Strandmøllen producerer nemlig brint på eget anlæg på Fyn, og snart i Ljungby. Strandmøllen er derfor godt gearet til at kunne imødekomme en øget efterspørgsel i de kommende år. 

 

Fremtiden ser lys ud for udbredelsen af brint i Europa 

Der er store planer om at udvide netværket af brinttankstationer rundt om i Europa. Tilgængelighed er afgørende for brintens gennembrud, og opførelsen af brinttankstationer er altafgørende. Som led i EU's Fit for 55-pakke, der sigter mod at reducere nettodrivhusgasemissionerne med mindst 55 % senest i 2030, fastsættes der et mål om at etablere brinttankstationer mindst hver 200 km senest i 2030.

Brintdrevne køretøjer kan være en langsigtet løsning for tung transport, hvor kravene til rækkevidde og hurtig tankning er afgørende. Derudover tilbyder brintdrevne køretøjer effektive løsninger på skærpede krav til miljøpåvirkning og tilbyder dermed en levedygtig løsning til fremtidige behov.