Af Lars Laursen, Markedsdirektør

Den danske regering har med sin klimalov sat ambitiøse mål for de næste tre årtier, hvor vi som samfund forpligter os til at reducere vores CO2-udledning med 70% i 2030 og efterfølgende at være klimaneutral i 2050.

For at nå klimamålene skal vi blive bedre til at udnytte de vedvarende energikilders fulde potentiale, for de spiller i kraft af deres emissionsneutralitet en helt central rolle. Danmark er blandt de førende lande inden for vedvarende energi, så vi har stadig større mulighed for at reducere vores CO2-udledning ved at erstatte for eksempel olie med solenergi og vindkraft.

Desværre er det ikke uden bump på vejen, for det er vanskeligt at udnytte det fulde potentiale og i den forbindelse opnå maksimal CO2-reduktion via de vedvarende energikilder.
 

POWER-TO-X VIL VÆRE EN DEL AF LØSNINGEN

Disse bump på vejen handler især om, hvordan man lagrer strømmen fra energikilderne, for det er ikke altid muligt at bruge strømmen direkte. Der vil derudover komme situationer, hvor udbuddet overstiger efterspørgslen, så her vil det være en fordel at gemme energi til tider med fx lavere udbud.

Et eksempel er den tunge transport. Hvert år udleder lastbiler, skibe og flyvemaskiner flere milliarder tons CO2, men næsten ingen af dem bruger strøm som drivmiddel. Det skyldes, at batterierne i langt de fleste tilfælde vil være for store og for tunge, så de fortsætter med primært at bruge diesel som brændstof.

I disse tilfælde kan Power-to-X være en del af løsningen og sikre, at man udnytter den vedvarende energi til fulde. Her er det nemlig muligt at bruge strømmen fra den vedvarende energi i fremstillingen af elektrofuels som fx e-methanol, der er klimavenlig og kan erstatte fossil brændsel.
 

HVAD ER POWER-TO-X?

Power-to-X er kort fortalt en proces, hvor man bruger strøm fra vedvarende energi – heriblandt fra solceller, vindmøller og vandkraftanlæg – til elektrolyse af vand og derigennem fremstiller klimavenlig brint.

Efterfølgende kombinerer man brinten med fx GO’ CO2, som man videreforarbejder til blandt andet emissionsneutral e-methanol og andre elektrofuels, så den tunge transport både kan køre, sejle og flyve på neutral vis uden at skade vores klima.

Det er en forudsætning for emissionsneutraliteten, at man bruger vedvarende energikilder samt biogen eller recirkuleret CO2 (fra fx biogas) i processen, da eksempelvis lastbiler og skibsfart ellers fortsat vil forurene under kørsel og sejlads.
 

NÆSTE SKRIDT ER PRODUKTION OG INFRASTRUKTUR

Power-to-X er i mange henseender vejen til at indfri vores klimamål. Det kommer også til udtryk med det danske konsortium, som ønsker at opføre og drive den kommende energi-ø i Nordsøen. Her ønsker man nemlig både at bruge strømmen direkte som drivmiddel til eksempelvis el-biler og som element i PtX for at skabe emissionsneutral brændsel til den tunge industri.

Det næste skridt i denne energiomstilling må derfor være at skabe et overblik over, hvordan vores produktion og infrastruktur skal se ud. Hvor skal vi producere brint? Hvor skal vi opsamle CO2? Hvor skal vi producere e-methanol? Hvordan skal vi distribuere PtX-brændslerne til de forskellige brugere? Hvordan skal vi indrette de danske erhvervshavne i forhold til distribution og tankning? Hvor og hvordan skal vi placere tankstationerne, så den tunge vejtransport har nem adgang?

Det er blot nogle af de nødvendige spørgsmål. Der er mange flere, der skal besvares for at understøtte den fortsatte udvikling inden for Power-to-X, så vi kan nå at indfri klimamålene. Det bliver derfor spændende at følge de forskellige PtX-projekter – herunder den kommende energi-ø – for at se, hvilke krav og løsninger de kommer med.