Af Edmund Christiansen, Konsulent for healthcare og medicinske aktører

Forum for Sygehus, Teknik og Arkitektur (FSTA) blev i slutningen af november inviteret til at deltage i tre planlagte webinarer af sin søsterorganisation The Institute of Healthcare Engineering and Estates Management (IHEEM), som var planlagt fra den 26. november til den 10. december. Tilbuddet blev videresendt til FSTA’s gasgruppe, hvor Bjarne Brisson (Nyt OUH), Svend Gram (Niras) og undertegnede tog imod tilbuddet.

På webinarerne var der deltagere fra 15 forskellige lande, og de tre sessioner a én times varighed var delt op i:

  1. Udfordringer med COVID-19

  2. Kapacitet og monitorering af gasforbrug realtime

  3. Supplerende løsninger – PSA Oxygen Generators og fremtidige setup.

 

LIDT BAGGRUND

En hurtig sammenligning mellem Irland og Danmark. Befolkningen i de to lande er næsten lige store, hvor Irland har ca. 4,9 millioner indbyggere, mens vi i Danmark har ca. 5,5 millioner indbyggere. Med hensyn til størrelse ligger Irland på førstepladsen med ca. 70.000 km2 mod vores 49.000 km2. Afstandene er imidlertid ca. de samme i Irland som i Danmark både øst – vest og nord – syd. Den afgørende forskel i størrelsen skyldes, at Irland er en kompakt ø, hvor Danmark består af få store øer og en masse vand!

Det har også sin indflydelse på antallet administrative enheder, hvor der i Irland findes ca. 31 ”amter”, mens vi i Danmark har fem regioner til at styre hospitalerne. Det betyder blandt andet, at der i Irland findes mere end 100 hospitaler (af meget forskellig størrelse), samt at hovedparten af de hospitaler, som ligger uden for Dublin, kun har ca. 200 senge. Afstandene er jo stort set de samme som i Danmark, men det store antal af hospitaler, som skal have leveret både flydende oxygen og komprimeret i flasker, stiller store krav til logistik – ikke mindst, fordi der kun er én udbyder af medicinsk oxygen i Irland, nemlig BOC.
 

WEBINAR 1: UDFORDRINGER MED COVID-19

Mange af de irske hospitaler har været underdimensionerede, både hvad angår tankstørrelse (lagerkapacitet) og ikke mindst centraler og stabilisatorer, som slet ikke var dimensioneret til at imødegå de nye krav, som væltede ind fra både Italien og Spanien med enorme forbrug per patient og ikke mindst det stærkt stigende antal af indlagte COVID-19-patienter.

De mest kritiske hospitaler – som skulle opgraderes straks – blev ”mapped” i fase 1, og antallet landede på 20 hospitaler, som var i akut nød for ændringer i deres medicinske gasinstallationer lige fra nye større tanke til udskiftning af stabilisatorer og centraler. Det viste sig hurtigt, at der ikke var foretaget risikovurderinger i henhold til hverken HTM O2-1 eller ISO 7396-1 med henblik på kapacitet, alarmgrænser og back-up. For BOC bestod udfordringerne ikke kun i Irland, idet man samtidig skulle opgradere en hel del hospitaler i Storbritannien – alt i alt lå der 100 hospitaler, som krævede en indsats.
 

WEBINAR 2: KAPACITET OG MONITORERING AF GASFORBRUG REALTIME

I fase 1 blev man hurtigt klar over, at de største problemer lå omkring kapaciteten på de enkelte tankanlæg, hvoraf mange ikke var tilsluttet en tankcomputer. Det betød, at man mistede overblik eller ikke havde et klart billede af forbruget på det enkelte hospital. BOC leverede kun via et graddage-system og fyldte efter behov – ofte én gang ugentligt – men behovet lå på flere hospitaler til daglig fyldning af tankene. Det resulterede i, at man prøvede flere forskellige setup blandt andet med kameraer direkte på tankenes indholdsmålere! Også peak-forbrug og forståelse af dette sammenholdt med COVID-19-problematikken gjorde, at mange hospitaler så nye muligheder for at installere flowmetre for at følge forbruget i realtime.

Denne mangel på realtime-information medførte, at man vurderede flere forskellige typer af flowmetre. Her ses en Ultrasonic-løsning, som kunne tages i brug uden at lukke anlægget ned.
 

KAPACITET OG MONITORERING AF GASFORBRUG REALTIME


 

WEBINAR 3: SUPPLERENDE LØSNINGER – PSA OXYGEN GENERATORS OG FREMTIDIGE SETUP

Grundet mange små drops af LOX ville man hurtigt forudse mange tørløb, da det selv med et effektivt leveringssystem ville være næsten umuligt at fylde alle de mange små tanke dagligt. Det gjorde, at enkelte hospitaler vurderede nye muligheder herunder levering af PSA Oxygen Generators, som i forbindelse med den sidste revision af både Pharmakopéen og ISO 7396 har gjort det muligt at anvende denne type oxygen (93% oxygen) på hospitaler. Prisen på udstyr blev ikke oplyst, men der er ingen tvivl om, at denne løsning ikke er konkurrencedygtig i Danmark hverken nu eller i umiddelbar fremtid grundet store installationsomkostninger. I Irland har man ikke som i Storbritannien fulgt HTM O2-01 eller som i resten af EU, ISO 7396-1, herunder foretaget risikovurderinger, haft tre forsyninger (hovedforsyning samt primær og sekundær reserveforsyning) og meget sjældent anvendt 2-tanks-løsninger. Alle tre dele vil der i fremtiden blive rådet bod på i Irland.

 

LIDT SAMMENLIGNINGER MED DANSKE ERFARINGER

I medio juni afholdt en mindre gruppe under FSTA’s gasgruppe et møde, hvor formålet var erfaringsudveksling om den første bølge af COVID-19. Mødet blev afholdt på Nyt OUH, som beredvilligt havde lagt lokaler til. Generelt har vi ikke haft mangel på LOX hverken på daværende tidspunkt eller nu. De fire gasselskaber giver stor leveringssikkerhed, især da næsten alle selskaber har egne luftgasfabrikker i Danmark.

Flaskehalsen var i langt de fleste tilfælde alt for små stabilisatorer og centraler på hospitalernes egne backup-systemer, som ikke ville kunne klare forsyning fra backupsystemet i forbindelse med tørløb eller nedbrud på tanken. Flasker og batterier bør ikke være en del af den primære forsyning under COVID-19.

Generel må vi sige, at de store danske hospitaler var/er langt mere forberedt på en COVID-situation sammenlignet med Irland. En af årsagerne til vores relativ høje standard inden for bestykning af tanke med tankcomputere i Danmark er udbudsreglerne, hvor tanke og tankleverancer til hospitalerne er i udbud hvert fjerde år, og et af kvalitetsparametrene er netop tankcomputere.

På dette møde i Odense efterlyste gasgruppen en større dialog til det kliniske personale for netop at undgå rygterne fra Italien om forbruget, samt at alle patienter på de nye COVID-19-afsnit havde et samtidigt forbrug på 20 liter oxygen!

Deltagelsen i dette webinar er helt i tråd med Strandmøllens brug af cross-boarder aktiviteter med besøg i blandt andet Sverige og på Færøerne, som jeg har skrevet om i tidligere artikler.
 

EN KOMMENDE BØLGE 3?

Der er ingen tvivl om, at vi skal have scenarierne klar for forsyningerne under en tredje bølge. Vi skal sikre, at der kan komme nok produkt igennem forsyningsanlæggene. Vi skal fokusere på, at transportiltflasker kun bruges der, hvor der reelt er patienter på hospitalerne; at alle iltflasker skal i rotation; at sikre, at iltflaskerne bliver tømt; samt at der ikke opmagasineres til lager.

 

 

Bragt i Hospital, Drift og Arkitektur (1)